Deontologische code Wellnessfederatie

Deze deontologische code vormt een algemeen ethisch kader voor alle leden van de Wellnessfederatie. De code ligt aan de basis van de constructieve vertrouwensrelatie tussen wellnesswerker, klant, overheid en de Wellnessfederatie zelf. Alle wellnesswerkers die zich bij onze beroepsvereniging aansluiten, verbinden ze zich ertoe de bepalingen in deze code na te leven. De bepalingen gelden ook voor werknemers van wellnesswerkers.

Deze deontologische code werd goedgekeurd op de algemene vergadering van de Wellnessfederatie in Antwerpen op 16/04/2018.


1. Algemeen

1.1. Wellnesswerkers nemen altijd de hoogste professionele en ethische standaards in acht. Ze houden deze standaards aan in hun contact met klanten, collega´s en het brede publiek. Ze streven er op elk moment naar om zichzelf, hun beroep, hun beroepsvereniging en de wellnessbranche in het algemeen in een positief daglicht te plaatsen.

1.2. Wellnesswerkers volgen altijd de wetgeving van het land waarin ze actief zijn.

1.3. Wellnesswerker stellen geen handelingen die ingaan tegen de bepalingen in deze code, tegen de geldende normen en waarden binnen de wellnessbranche of tegen de belangen van de Wellnessfederatie.

1.4. Wellnesswerkers verzekeren zich tegen beroepsaansprakelijkheid en voor rechtsbijstand. Ze zorgen ervoor dat ze gepast kunnen reageren op mogelijke klachten, vorderingen en/of schadegevallen.


2. Omgang met klanten

2.1. Wellnesswerkers hebben een vertrouwensrelatie met hun klanten. Ze gaan professioneel, respectvol en resultaatgericht om met elke klant. Wellnesswerkers geven elke klant de best mogelijke behandeling. Wellnesswerkers maken daarbij geen onderscheid tussen klanten op basis van geslacht, religie, afkomst, huidskleur, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid.

2.2. Wellnesswerkers geven (toekomstige) klanten altijd duidelijke, juiste, eerlijke en transparante informatie over de behandelingen, technieken en/of producten die ze gebruiken. Wellnesswerkers zorgen ervoor dat hun aanbevelingen, adviezen en conclusies in de mate van het mogelijke wetenschappelijk gestoeld zijn. Wellnesswerkers geven hun (toekomstige) klanten nooit foute informatie of misleidend advies.

2.3. Een wellnesswerker is geen arts. Een wellnesswerker stelt geen diagnosen, behandelt geen ziektes en schrijft geen voorschriften. Een wellnesswerker levert alleen die diensten waarvoor hij of zij opgeleid, gediplomeerd en/of gekwalificeerd is.

2.4. Als ze dit gepast of noodzakelijk vinden, sporen wellnesswerkers hun klanten aan om hulp te zoeken bij professionele medische hulpverleners. Als een klant vraagt naar een behandeling die buiten de bevoegdheid of de expertise van een wellnesswerker valt, raadt deze wellnesswerker de klant aan om contact op te nemen met een bevoegd therapeut, arts of specialist.

2.5. Wellnesswerkers houden tijdens hun behandelingen rekening met de aanwijzingen van collega´s, artsen en/of medische specialisten. Ze stellen medische of farmaceutische behandelingen niet in vraag en respecteren de deskundigheid en expertise van andere professionals.

2.6. Om klanten een optimale dienstverlening te bezorgen, scholen wellnesswerkers zich voortdurend bij. Ze verdiepen hun kennis door bijscholingen of opleidingen te volgen, door beurzen en conferenties in de wellnessbranche bij te wonen of door recente vakliteratuur te bestuderen. Wellnesswerkers zijn zich ervan bewust dat levenslange training en vorming noodzakelijk zijn om professionele expertise blijvend te garanderen.

2.7. Wellnesswerkers hebben nooit seksueel contact met hun klanten. Ze respecteren op elk moment de privésfeer, integriteit en individualiteit van hun klanten.


3. Omgang met collega´s

3.1. Wellnesswerkers hebben een goede band met hun collega´s, inclusief concurrenten. Ze gaan even professioneel en respectvol om met collega´s als met klanten.

3.2. Wellnesswerkers streven op elk moment een goede samenwerking en verstandhouding met collega´s en concurrenten na. Dat maakt het voor de klant eenvoudiger om de juiste complementaire of voortbouwende behandelingen te vinden.

3.3. Wellnesswerkers steunen collega´s in de publieke ruimte en beschermen hen tegen ongegronde kritiek en/of oneerlijke concurrentie. Ze respecteren de keuze van klanten om gebruik te maken van de diensten van collega´s. Wellnesswerkers maken geen vergelijkende reclame en voeren geen negatieve marketingcampagnes.

3.4. Wellnesswerkers die tegelijkertijd als zelfstandige en als werknemer in dienst zijn, gebruiken hun functie als werknemer niet om extra privéklanten aan te trekken of om klanten bij hun werkgever weg te lokken.

3.5. Wellnesswerkers geven hun collega´s nooit foute of misleidende informatie over de Wellnessfederatie.


4. Hygiëne, veiligheid en een verzorgd voorkomen

4.1. Wellnesswerkers oefenen hun activiteiten uit in een praktijk die voldoet aan alle gebruikelijke voorschriften op het vlak van hygiëne en veiligheid.

4.2. Wellnesswerkers streven op elk moment de hoogste standaards na wat betreft hygiëne, veiligheid en een verzorgd voorkomen. Ze besteden daarbij de grootste zorg aan hun kantoor, praktijkruimte en wachtzaal. Ze gebruiken enkel proper, veilig en kwaliteitsvol materiaal. Ze zorgen even goed voor hun eigen uitstraling en gezondheid als voor die van hun klanten.


5. Eigendomsrechten

5.1. Leden van de Wellnessfederatie hebben het recht de naam en het logo van de beroepsvereniging te gebruiken op hun website, in hun praktijk en in hun communicatie met klanten en andere partners. Dit recht verloopt automatisch wanneer een wellnesswerker niet langer lid is van de beroepsvereniging.

5.2. Het gebruik van de naam en het logo van de Wellnessfederatie is niet overdraagbaar op derden. Familieleden, partners of andere bedrijven die niet aangesloten zijn bij de beroepsvereniging en toch gebruik maken van de naam en/of het logo schenden de eigendomsrechten van de Wellnessfederatie.

5.3. Wellnesswerkers die de naam en/of het logo van de Wellnessfederatie gebruiken in een folder, magazine, advertentie of eender welke publicatie bieden de Wellnessfederatie voor verspreiding van de publicatie de kans om een kopie van deze publicatie in te kijken.

5.4. Wanneer een wellnesswerker vaststelt of vermoedt dat een persoon of een organisatie de naam en/of het logo van de Wellnessfederatie ten onrechte gebruikt, licht hij of zij de beroepsvereniging onmiddellijk in.


6. Geheimhouding en privacy

6.1. Wellnesswerker houden persoonlijke informatie over hun klanten geheim. Ze behandelen die informatie als strikt vertrouwelijk. Ze respecteren de privacy van hun klanten op elk vlak.

6.2.Wellnesswerkers delen persoonlijke informatie van klanten enkel met derden als ze over de nodige wettelijke basis beschikken én ze op voorhand de uitdrukkelijke toestemming van de klant ingewonnen hebben.

6.3. Wellnesswerkers hebben nooit als doel, financieel voordeel te halen uit het verzamelen, beheren, verwerken of doorgeven van de persoonlijke gegevens van hun klanten.


7. Vergoedingen

7.1. Wellnesswerkers vragen altijd eerlijke en marktconforme vergoedingen voor de diensten die ze leveren.

7.2. Wellnesswerkers vragen of ontvangen geen extra vergoeding wanneer ze klanten doorverwijzen naar collega´s of klanten doorverwezen krijgen van collega´s.


8. Inbreuken op de deontologische code

8.1. Wellnesswerkers die opzettelijk of onopzettelijk inbreuk plegen op één of meerdere bepalingen in deze code kunnen hiervoor door de Wellnessfederatie gesanctioneerd worden. Deze sancties staan altijd in verhouding tot de ernst van de inbreuk. Sancties kunnen variëren van de vraag om verduidelijking tot de tijdelijke opschorting of zelfs het definitieve verlies van lidmaatschap.


9. Slotbepaling

9.1. Als wellnesswerker aangesloten bij de Wellnessfederatie aanvaard ik bovenstaande bepalingen en beloof ik alle ethische en wettelijke verplichtingen na te leven. Ik pas de deontologische code consequent toe in mijn omgang met klanten, collega´s, partners, overheden, beroepsverenigingen en het brede publiek.